ފޮޓޯ ޕަޒަލް
 

މަސްޖިދުއްނަބަވީ
އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ މިސްކިތް

 

 

 

Arranged Photo


Noorul-islam.NET Kids pages [ kids.noorul-islam.net ]

 

ކޮއްކޮމެންނަށްޓަކައި އިތުރު، ފެންވަރު ރަނގަޅު ފޮޓޯ ޕަޒަލްތަކެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ.
ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް ފެނިގެން ދާނެއެވެ.