##siteName##

ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމް » ހުވަފެނުގެ ތަޢުބީރު- ޔޫސުފު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ (25)

ވެރިކަމަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި މާ އަގުހުރި އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އެކަލޭގެފާނު ވެރިންނާއެކު މަޙުޝަރު ކުރެވޭ ބޭކަލެއް ކަމުގައިވުމަށް އެދިވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ.

 
 
  ##siteName##

ހުވަފެނުގެ ތަޢުބީރު- ޔޫސުފު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ (25) ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމް
ހުވަފެނުގެ ތަޢުބީރު- ޔޫސުފު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ (24) ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމް
ހުވަފެނުގެ ތަޢުބީރު- ޔޫސުފު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ(23) ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމް
ހުވަފެނުގެ ތަޢުބީރު- ޔޫސުފު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ(22) ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމް
ހުވަފެނުގެ ތަޢުބީރު- ޔޫސުފު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ(21) ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމް
ހުވަފެނުގެ ތަޢުބީރު- ޔޫސުފު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ(20) ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމް
ހުވަފެނުގެ ތަޢުބީރު- ޔޫސުފު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ(19) ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމް
ހުވަފެނުގެ ތަޢުބީރު- ޔޫސުފު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ(18) ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމް
ހުވަފެނުގެ ތަޢުބީރު- ޔޫސުފު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ (17) ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމް
ހުވަފެނުގެ ތަޢުބީރު- ޔޫސުފު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ (16) ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމް

1 2 3 

 
 » ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ
 
 » ކާޓޫނު ވާހަކަ
 
 » ޤުރްއާން
ޤުރްއާން އޯޑިއޯ - ސޫރަތުއްޟުޙާއިން ފެށިގެން ސޫރަތުއްނާސްގެ ނިޔަލަށް

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ޞިއްދީޤް އަލްމިންޝާވީ - ރަޙިމަހުﷲ

 
  ކޮއްކޮގެ ލައިބްރަރީ
 
  ރިވެތި އަޚްލާޤް