މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ މިސައިޓުގެ މަލްޓިމީޑިއާ ސެކްޝަން ފަރުމާ ކުރަމުންނެވެ. މި ސެކްޝަން ތައްޔާރުވަންދެން މިވަގުތު ތިޔަކުދިންނަށްޓަކައި އަޑުދަށުން ކިޔަވާފައިވާ ކިޔެވުމެއްގެ ރެކޯޑިންގ މި ޞަފްޙާގައި ހިމަނާލީމެވެ.

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ބުނު ޞިއްދީޤް އަލް މިންޝާވީ (ރަޙިމަހުﷲ)

ޟުޙާ ސޫރަތުން ފެށިގެން ނާސް ސޫރަތުގެ ނިޔަލަށް (އަޑުދަށުން ކިޔަވާފައި)

       
       

#

ސޫރަތުގެ ނަން އަލްބަމް

އަޑުއެހުން

93  ސޫރަތުއްޟުޙާ

އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި

94  ސޫރަތުއްޝަރްޙު އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
95  ސޫރަތުއްތީން އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
96  ސޫރަތުލްޢަލަޤް އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
97  ސޫރަތުލްޤަދަރު އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
98  ސޫރަތުލްބައްޔިނާ އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
99  ސޫރަތުއްޒަލްޒަލާ އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
100  ސޫރަތުލްޢާދިޔާތި އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
101  ސޫރަތުލްޤާރިޢާ އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
102  ސޫރަތުއްތަކާޘުރު އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
103  ސޫރަތުލްޢަޞްރު އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
104  ސޫރަތުލްޙުމަޒާ އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
105  ސޫރަތުލްފީލް އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
106  ސޫރަތު ޤުރައިޝް އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
107  ސޫރަތުލްމާޢޫން އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
108  ސޫރަތުލްކައުޘަރު އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
109  ސޫރަތުލްކާފިރޫން އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
110  ސޫރަތުއްނަޞްރު އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
111  ސޫރަތުލްމަސަދު އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
112  ސޫރަތުލްއިޚްލާޞް އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
113  ސޫރަތުލްފަލަޤް އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
114  ސޫރަތުއްނާސް އަޑު ދަށުން ކިޔަވާފައި
 
 » ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ
 
 » ކާޓޫނު ވާހަކަ
 
 » ޤުރްއާން
ޤުރްއާން އޯޑިއޯ - ސޫރަތުއްޟުޙާއިން ފެށިގެން ސޫރަތުއްނާސްގެ ނިޔަލަށް

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ޞިއްދީޤް އަލްމިންޝާވީ - ރަޙިމަހުﷲ

 
  ކޮއްކޮގެ ލައިބްރަރީ
 
  ރިވެތި އަޚްލާޤް