##siteName##

 ތަރުކާރީ ބަގީޗާ
 

އަވަސްއަރައިގަނެގެން އުޅުމަކީ ޝައިޠާނާގެ ފަރާތުން ވާކަމެކެވެ.

page1

page2

page3

 

ނޯޓް: މިއީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ދައްމާމުގައި ނެރެވޭ ކުޑަކުދިންގެ ދީނީ މަޖައްލާއަކުން ނަގާފައިވާ ކާޓޫނެކެވެ. މި ކާޓޫނު ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރުމުގެ ހުއްދަ، އެމަޖައްލާގެ ފަރާތުން ވަނީ ނޫރުލްއިސްލާމް އަށް ދެއްވާފައެވެ.