##siteName##

 ކޮއްކޮގެ ލައިބްރަރީ
 

ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ

ފޮތުގެ ނަން:

ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ

(ލޮބުވެތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ސުއްނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ދުޢާ)

click this image to download the book

ފައިލް ފޯމެޓް:

Adobe PDF

ފޮތް ލިޔުއްވީ:

މުޙައްމަދު އަނީލް

ތަޢާރަފް:

މި ކުޑަކުޑަ ފޮތުގައި އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅާލަނީ ލޮބުވެތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ސުއްނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ދުޢާތަކެވެ.

ދުޢާތައް ހުށަހެޅުމުގައި ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭފަދަ ގޮތަކަށް، އެކުދިން ޝައުޤުވެރިވާފަދަ ގޮތަކަށް ހުށައެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރީމެވެ.މި ފޮތުގައި އެކުލެވިގެންވާނީ 30 ދުޢާއެވެ.

ޕަބްލިޝާރ:

ނޫރުލްއިސްލާމް.ނެޓް

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު:

އޭ5 ގެ 45 ޞަފްޙާ

ފައިލް ސައިޒް:

708 KB

 


 

 » ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ
 
 » ކާޓޫނު ވާހަކަ
 
 » ޤުރްއާން
ޤުރްއާން އޯޑިއޯ - ސޫރަތުއްޟުޙާއިން ފެށިގެން ސޫރަތުއްނާސްގެ ނިޔަލަށް

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ޞިއްދީޤް އަލްމިންޝާވީ - ރަޙިމަހުﷲ

 
  ކޮއްކޮގެ ލައިބްރަރީ
 
  ރިވެތި އަޚްލާޤް