##siteName##

 ކޮއްކޮގެ ލައިބްރަރީ
 

ކެއިންބުއިމުގެ އަދަބުތައް

ފޮތުގެ ނަން:

ކެއިންބުއިމުގެ އަދަބުތައް

(ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި)

click this image to download the book

ފައިލް ފޯމެޓް:

Adobe PDF

ފޮތް ލިޔުއްވީ:

އަޙްމަދު އަފްޒަލް އަބޫބަކުރު

ތަޢާރަފް:

މިއީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ކެއިންބުއިމުގެ އަދަބުތައް ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުޑަ ލުއިފޮތެއް އަސްލުކަމުގައި ބަލައިގެން ތައްޔާރުކުރެވުނު ލުއިފޮތެކެވެ. އަޅުގަނޑު ގެ އުންމީދަކީ މި ފޮތުން ދިވެހި ކުޑަކުދިންނަށާއި އަދި މި ލިޔުން ކޮޅު ކިޔާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް މަންފާ ލިބުމެވެ.

ޕަބްލިޝާރ:

ނޫރުލްއިސްލާމް.ނެޓް

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު:

އޭ5 ގެ 27 ޞަފްޙާ

ފައިލް ސައިޒް:

357 KB

  

 » ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ
 
 » ކާޓޫނު ވާހަކަ
 
 » ޤުރްއާން
ޤުރްއާން އޯޑިއޯ - ސޫރަތުއްޟުޙާއިން ފެށިގެން ސޫރަތުއްނާސްގެ ނިޔަލަށް

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ޞިއްދީޤް އަލްމިންޝާވީ - ރަޙިމަހުﷲ

 
  ކޮއްކޮގެ ލައިބްރަރީ
 
  ރިވެތި އަޚްލާޤް