##siteName##

ކޮއްކޮއަށް އެނގޭތަ؟ » ކޮއްކޮގެ 40 ޙަދީޘް (ފުރަތަމަ 10 ޙަދީޘް)

ކޮއްކޯއެވެ. ޙަދީޘަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ބަސްފުޅެވެ. ނުވަތަ އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަމަލުފުޅެވެ. ނުވަތަ އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ކަމެއް ހިނގުމަށްފަހު އެކަލޭގެފާނު އެކަމެއް މަނާ ނުކުރައްވާ ކޮންމެ ކަމެކެވެ.

 
 
  ##siteName##

ކޮއްކޮގެ 40 ޙަދީޘް (ފުރަތަމަ 10 ޙަދީޘް) ކޮއްކޮއަށް އެނގޭތަ؟
ކޮއްކޯއެވެ!! އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ފަސްރުކުން ކޮއްކޮމެން ދަންނަމު ހެއްޔެވެ؟ ކޮއްކޮއަށް އެނގޭތަ؟
ދުނިޔޭގައި ތިއްބަވަނިކޮށް ސުވަރުގޭގެ އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި 10 ބޭކަލުން ކޮއްކޮއަށް އެނގޭތަ؟
އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި ރަސޫލާ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގެންނެވުމާއި އެކަލޭގެފާނު ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވުން ކޮއްކޮއަށް އެނގޭތަ؟

 
 » ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ
 
 » ކާޓޫނު ވާހަކަ
 
 » ޤުރްއާން
ޤުރްއާން އޯޑިއޯ - ސޫރަތުއްޟުޙާއިން ފެށިގެން ސޫރަތުއްނާސްގެ ނިޔަލަށް

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ޞިއްދީޤް އަލްމިންޝާވީ - ރަޙިމަހުﷲ

 
  ކޮއްކޮގެ ލައިބްރަރީ
 
  ރިވެތި އަޚްލާޤް