##siteName##

ކޮއްކޮގެ ލައިބްރަރީ » ކޮއްކޮގެ އަލިފުބާ ކަރުދާސް 1

މިއީ ކޮއްކޮމެންނަށް އަލިފުބާ އަކުރު ލިޔެ ކިޔުމަށް ދަސްކުރަން ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާގެ ފަރާތުން ތައްޔާރު ކުރާ ސިލްސިލާ ކަރުދާސްތަކެކެވެ. މި ކަރުދާސްތައް ޕްރިންޓް ކުރުމަށްފަހު ކުދިން ލިޔުމަށާއި ކުލަ ޖެއްސުމަށް ޙަވާލުކޮށް، އެކުދިން ލައްވާ އަކުރުތައް ކިޔުއްވައި ހެއްދެވުމުގައި ބެލެނިވެރިންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނެއެވެ.

 
 
  ##siteName##

ކޮއްކޮގެ އަލިފުބާ ކަރުދާސް 1 ކޮއްކޮގެ ލައިބްރަރީ
ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ ކޮއްކޮގެ ލައިބްރަރީ
ކެއިންބުއިމުގެ އަދަބުތައް ކޮއްކޮގެ ލައިބްރަރީ

 
 » ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ
 
 » ކާޓޫނު ވާހަކަ
 
 » ޤުރްއާން
ޤުރްއާން އޯޑިއޯ - ސޫރަތުއްޟުޙާއިން ފެށިގެން ސޫރަތުއްނާސްގެ ނިޔަލަށް

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ޞިއްދީޤް އަލްމިންޝާވީ - ރަޙިމަހުﷲ

 
  ކޮއްކޮގެ ލައިބްރަރީ
 
  ރިވެތި އަޚްލާޤް