##siteName##

އަޅުކަން » ވުޟޫ ކުރަން ދަސްކުރަމާ ހިނގާ!

ކޮއްކޮމެންނޭވެ! އަހަރެމެންގެ އިސްލާމްދީން އަހަރެމެންނަށް ބާރުއަޅަނީ ސާފުތާހިރުކޮށް އުޅުމަށެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު ނަމާދު ކުރުމަށްޓަކައި އަހަރެމެން ސާފުޠާހިރު ވާންޖެހޭނެއެވެ. ވުޟޫ ނުކޮށް ކުރާ ނަމާދު ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޤަބޫލެއް ނުކުރައްވާނެއެވެ. މިއީ ވުޟޫ ކުރާނެ ގޮތެވެ. ތިޔަ ކުދިންނާ އެކަށޭނެ ގޮތަކަށް ހުށަހަޅާލީމެވެ.

 
 
  ##siteName##

ވުޟޫ ކުރަން ދަސްކުރަމާ ހިނގާ! އަޅުކަން
ފަރުޟު ފަސްނަމާދުގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދު އަޅުކަން
ކޮއްކޮގެ ނަމާދު ޓޭބަލް އަޅުކަން

 
 » ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ
 
 » ކާޓޫނު ވާހަކަ
 
 » ޤުރްއާން
ޤުރްއާން އޯޑިއޯ - ސޫރަތުއްޟުޙާއިން ފެށިގެން ސޫރަތުއްނާސްގެ ނިޔަލަށް

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ޞިއްދީޤް އަލްމިންޝާވީ - ރަޙިމަހުﷲ

 
  ކޮއްކޮގެ ލައިބްރަރީ
 
  ރިވެތި އަޚްލާޤް