##siteName##

ރިވެތި އަޚްލާޤު » ހެޔޮބަސް-1

ކޮއްކޮމެންގެ ދެއަތުގެ ޖާދޫ ކޮއްކޮމެންނަށް އެނގޭހެއްޔެވެ؟ ހުރިހާ އިނގިއްޔަކަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް ފެންނާނީ ތަފާތުކަމެކެވެ. އެއްވެސް އިނގިއްޔެއް އެއްވަރު ނުވެއެވެ. އަތުގެ ދެފުށަށް ކަމުގައިވިޔަސް ދެފުށުން ވެސް ފެންނާނީ ދެކުލަ އެކެވެ. އެއްފުށުގައި ހުދު ކުލައެކެވެ. އަނެއްފުށުގައި ކަޅު ނުވަތަ ދޮން ކުލައެކެވެ. އެއްކުލައެއް ނުފެނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ދެއަތުން ކޮއްކޮމެން ކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރެވެއެވެ.

 
 
  ##siteName##

ހެޔޮބަސް-1 ރިވެތި އަޚްލާޤު
ފެންތަށި އެއް ނޭވާއިން ހުސްކޮށްނުލާށެވެ. އަދި ފެންބޯ ތައްޓަށް ނޭވާނުލާށެވެ. ރިވެތި އަޚްލާޤު
ސަލާމްކުރުމުގެ އަދަބުތަކުގެ ތެރެއިން ރިވެތި އަޚްލާޤު
ކޮޅަށް ހުރެގެން ކައިބޮއިހެދުމާއި ދުރުހެލިވާށެވެ. ރިވެތި އަޚްލާޤު
އޮށޯވެ އޮވެގެން ކައިބޮއި ނުހަދާށެވެ. ރިވެތި އަޚްލާޤު
ކާއެއްޗެއްސާ މެދު ފާޑު ނުކިޔާށެވެ. ރިވެތި އަޚްލާޤު
ތަށީގެ އެއްފަރާތުން ކެއުން ރިވެތި އަޚްލާޤު
ކަނާތުން ކެއުން ރިވެތި އަޚްލާޤު
ކޮއްކޮ ފެންބޯނީ ކިހިނެއް؟ ރިވެތި އަޚްލާޤު
އަބަދުވެސް ކާން ފަށާއިރު ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ފަށާށެވެ. ރިވެތި އަޚްލާޤު

1 2 > 

 
 » ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ
 
 » ކާޓޫނު ވާހަކަ
 
 » ޤުރްއާން
ޤުރްއާން އޯޑިއޯ - ސޫރަތުއްޟުޙާއިން ފެށިގެން ސޫރަތުއްނާސްގެ ނިޔަލަށް

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ޞިއްދީޤް އަލްމިންޝާވީ - ރަޙިމަހުﷲ

 
  ކޮއްކޮގެ ލައިބްރަރީ
 
  ރިވެތި އަޚްލާޤް