##siteName##

ބޭބެގެ ޤަލަމުން » ކޮއްކޯއެވެ. ބަންގި ގޮވުމުގެ ފުރިހަމަ ސަވާބާއި ދަރުމަ ހޯދާށެވެ.

ކޮއްކޯއެވެ. ބަންގި ގޮވުމަކީ ވަރަށްވެސް ގިނަ ގުނަ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބޭނޭ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހުރިހާ އެންމެންނަށް ބަންގި ގޮވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން އަހރެމެން އެންމެންނަށް ބަންގި ގޮވުމުގެ ސަވާބު ލިބޭނެގޮތް އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ވަނީ ދަސްކޮށް ދެއްވާފައެވެ. އެއީ؛ ބަންގި ގޮވާ މީހާއާއި އެކީ ބަންގީގެ ކަލިމަތައް ކިޔަމުން ގެންދިޔުމެވެ. އަދި ބަންގި ގޮވާ މީހާ " حَـيَّ عَلـى الصَّلاة" އަދި " حَـيَّ عَلـى الْفَـلاح" ކިޔުމުން " لا حَـوْلَ وَلا قُـوَّةَ إِلاّ بِالله" މިފަދައިން ކިޔުމެވެ.

 
 
  ##siteName##

ކޮއްކޯއެވެ. ބަންގި ގޮވުމުގެ ފުރިހަމަ ސަވާބާއި ދަރުމަ ހޯދާށެވެ. ބޭބެގެ ޤަލަމުން
ކޮއްކޯއެވެ. ދިރޭ ތަކެއްޗަށް އަނިޔާ ނުކުރާށެވެ. ބޭބެގެ ޤަލަމުން
ކޮއްކޮގެ 40 ޙަދީޘް - ފުރަތަމަ 5 ޙަދީޘް ބޭބެގެ ޤަލަމުން
ކޮއްކޯއެވެ...! ލޯބިވާ ކޮއްކޯއެވެ! ބޭބެގެ ޤަލަމުން
އަޅުގަނޑުމެން ހެއްދެވިގެންވަނީ ކީއްކުރަން؟؟ ބޭބެގެ ޤަލަމުން
އެންމެ ރިވެތިވެގެންވާ ސިފަ ބޭބެގެ ޤަލަމުން
މުސްލިމް ޢާއިލާއެއް ބޭބެގެ ޤަލަމުން
އެންމެ މޮޅު އަދި އެންމެންގެ ލޯބި ލިބިގެންވާ ކުއްޖަކަށް ވާން ބޭނުންތަ؟ ބޭބެގެ ޤަލަމުން
ކޮއްކޯއެވެ! ވުޟޫ ކުރާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ ބޭބެގެ ޤަލަމުން
ދަރިވަރުގެ ދުޢާ ބޭބެގެ ޤަލަމުން

1 2 > 

 
 » ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ
 
 » ކާޓޫނު ވާހަކަ
 
 » ޤުރްއާން
ޤުރްއާން އޯޑިއޯ - ސޫރަތުއްޟުޙާއިން ފެށިގެން ސޫރަތުއްނާސްގެ ނިޔަލަށް

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ޞިއްދީޤް އަލްމިންޝާވީ - ރަޙިމަހުﷲ

 
  ކޮއްކޮގެ ލައިބްރަރީ
 
  ރިވެތި އަޚްލާޤް