##siteName##

ރީނދޫ ކާރު » އަހަރެން އެހީވާންވީ ކީއްވެ؟

ކޮއްކޯއެވެ! އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވުމަކީ އެއީ އަހަރެމެންގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި ނުހަނު ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އަހަރެމެން އެހެން މީހުންނަށް އެހީނުވާނަމަ، މާދަމާ އަހަރެމެން އެހީއަށް ބޭނުންވާ ވަގުތު އަހަރެމެންނަށް އެހީގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ މީހަކު ނުހުންނާނެއެވެ. އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެރި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަހަރެމެންނަށް އަންގަވާފައިވަނީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮ މީހާއަކީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން މީހުންނަށް އެންމެ އެހީވާ މީހުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި މީހާކަމަށެވެ.

 
 
  ##siteName##

އަހަރެން އެހީވާންވީ ކީއްވެ؟ ރީނދޫ ކާރު
އަވަސްއަރައިގަނެގެން އުޅުމަކީ ޝައިޠާނާގެ ފަރާތުން ވާކަމެކެވެ. ތަރުކާރީ ބަގީޗާ
ބޮޑުވާ ބިއްލޫރި ތަރުކާރީ ބަގީޗާ
އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވުން ތަރުކާރީ ބަގީޗާ

 
 » ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ
 
 » ކާޓޫނު ވާހަކަ
 
 » ޤުރްއާން
ޤުރްއާން އޯޑިއޯ - ސޫރަތުއްޟުޙާއިން ފެށިގެން ސޫރަތުއްނާސްގެ ނިޔަލަށް

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ޞިއްދީޤް އަލްމިންޝާވީ - ރަޙިމަހުﷲ

 
  ކޮއްކޮގެ ލައިބްރަރީ
 
  ރިވެތި އަޚްލާޤް