##siteName##

ބޭބެގެ ޤަލަމުން » ކޮއްކޯއެވެ. ބަންގި ގޮވުމުގެ ފުރިހަމަ ސަވާބާއި ދަރުމަ ހޯދާށެވެ.

ކޮއްކޯއެވެ. ބަންގި ގޮވުމަކީ ވަރަށްވެސް ގިނަ ގުނަ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބޭނޭ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހުރިހާ އެންމެންނަށް ބަންގި ގޮވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން އަހރެމެން އެންމެންނަށް ބަންގި ގޮވުމުގެ ސަވާބު ލިބޭނެގޮތް އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ވަނީ ދަސްކޮށް ދެއްވާފައެވެ. އެއީ؛ ބަންގި ގޮވާ މީހާއާއި އެކީ ބަންގީގެ ކަލިމަތައް ކިޔަމުން ގެންދިޔުމެވެ. އަދި ބަންގި ގޮވާ މީހާ " حَـيَّ عَلـى الصَّلاة" އަދި " حَـيَّ عَلـى الْفَـلاح" ކިޔުމުން " لا حَـوْلَ وَلا قُـوَّةَ إِلاّ بِالله" މިފަދައިން ކިޔުމެވެ.

 
 
  ##siteName##

ކޮއްކޯއެވެ. ބަންގި ގޮވުމުގެ ފުރިހަމަ ސަވާބާއި ދަރުމަ ހޯދާށެވެ. ބޭބެގެ ޤަލަމުން
ވުޟޫ ކުރަން ދަސްކުރަމާ ހިނގާ! އަޅުކަން
ކޮއްކޮގެ 40 ޙަދީޘް (ފުރަތަމަ 10 ޙަދީޘް) ކޮއްކޮއަށް އެނގޭތަ؟
ކޮއްކޮގެ އަލިފުބާ ކަރުދާސް 1 ކޮއްކޮގެ ލައިބްރަރީ
ކޮއްކޯއެވެ!! އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ފަސްރުކުން ކޮއްކޮމެން ދަންނަމު ހެއްޔެވެ؟ ކޮއްކޮއަށް އެނގޭތަ؟
ހުވަފެނުގެ ތަޢުބީރު- ޔޫސުފު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ (25) ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމް
ކޮއްކޯއެވެ. ދިރޭ ތަކެއްޗަށް އަނިޔާ ނުކުރާށެވެ. ބޭބެގެ ޤަލަމުން
ހުވަފެނުގެ ތަޢުބީރު- ޔޫސުފު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ (24) ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމް
ހުވަފެނުގެ ތަޢުބީރު- ޔޫސުފު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ(23) ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމް
ކޮއްކޮގެ 40 ޙަދީޘް - ފުރަތަމަ 5 ޙަދީޘް ބޭބެގެ ޤަލަމުން

 
 » ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ
 
 » ކާޓޫނު ވާހަކަ
 
 » ޤުރްއާން
ޤުރްއާން އޯޑިއޯ - ސޫރަތުއްޟުޙާއިން ފެށިގެން ސޫރަތުއްނާސްގެ ނިޔަލަށް

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ޞިއްދީޤް އަލްމިންޝާވީ - ރަޙިމަހުﷲ

 
  ކޮއްކޮގެ ލައިބްރަރީ
 
  ރިވެތި އަޚްލާޤް